Què és el Kit Dígital? ⎮ Ajuts a la digitalització 2022

El Kit Digital o Digital Toolkit, és un programa públic d’ajudes econòmiques finançat pels fons Next Generation EU dirigit a autònoms i pimes d’Espanya que contribuirà a l’adopció de solucions tecnològiques per a la seva digitalització.

I és que el Kit Digital, és clau per a la recuperació econòmica d’Espanya en els pròxims anys. Dotant de tecnologia als autònoms i pimes d’aquest país, que suposen més del 95% del teixit empresarial, s’aposta per una millora en la productivitat i a augmentar la competitivitat, i això passa, sens dubte, per la digitalització de les nostres empreses.

Les empreses que sol·licitin el bo digital hauran de complir una sèrie de requisits, que veurem més endavant, per a implantar qualsevol de les solucions digitalitzadores que els permetran un avanç important en el seu Nivell de Maduresa Digital.

Qui pot beneficiar-se de les ajudes del Kit Digital?

El Govern ha segmentat els negocis que es poden beneficiar del kit digital tant en la convocatòria de les ajudes, com en la quantia d’aquestes, en tres grups diferents:

 • Segment I: Petites empreses, de 10 a 49 empleats, que es calculen unes 150.000 en tota Espanya, amb un import del bo digital per empresa de 12.000€.
 • Segment II: Petites empreses o microempreses, de 3 a 9 empleats, que es calculen que són 1.100.00 a Espanya, amb un import del bo digital per empresa de 6.000€.
 • Segment III: Petites empreses o microempreses i autònoms (persones en situació d’autoocupació), d’1 a 2 empleats, que es calculen que són 1.600.000 a Espanya, amb un import del bo digital de 2.000€.

Requeriments i condicions per a poder sol·licitar el Kit Digital

S’han establert una sèrie de condicions per a poder ser beneficiari de l’ajuda del Kit Digital i també en l’altre costat de l’equació, per a poder ser Agent Digitalitzador, que veurem més endavant.

Ara veurem quines condicions i requisits ha de complir la teva empresa per a poder ser beneficiària del Kit digital:

 1. Ser una petita empresa, una microempresa o un autònom.
 2. No tenir consideració d’empresa en crisi.
 3. Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 4. No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 5. Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de l’Administració Tributària Foral.
 6. No estar subjecta a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea .
 7. No superar el límit d’ajuts mínims (200.000€).
 8. Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital d’acord amb el test de diagnòstic a la plataforma Accelera pime.

(Actualitzat conforme la publicació de les bases reguladores de programa Kit Digital Disposició 21873 del BOE núm. 313 de 2021 )

fG(pMp7hec8eHvasD6

Categories de solucions del Kit Digital

Per accedir al catàleg o marketplace de solucions digitalitzadores, tant els autònoms com les pimes interessades, hauran de comprovar primer el que han anomenat “Nivell de maduresa Digital”.
Consisteix a emplenar un formulari mitjançant un test de diagnòstic inicial que es troba a la plataforma AceleraPyme . Això ho explicarem amb més detall quan parlem de com funciona el procés per a l’obtenció del bo digital.

Un cop hagin realitzat el test, podran triar entre un ampli catàleg de solucions digitals.

Veurem quines categories de solucions digitals per a la teva empresa apareixeran al marketplace del Kit Digital:

 • Lloc Web i presència a Internet: en aquesta tipologia entraran tant la creació de pàgines web, com altres serveis de posicionament (SEO) o visibilitat de l’empresa als principals llocs d’internet.
 • Comerç electrònic: creació d’una botiga en línia de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu intercanvi.
 • Gestió de xarxes socials: promocionar la pime a xarxes socials.
 • Gestió de clients i/o proveïdors: digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.
 • Business Intelligence i analítica: explotació de dades de l’empresa per millorar el procés de presa de decisions.
 • Serveis i eines d’oficina virtual: implantar solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més eficient entre els treballadors de la pime.
 • Gestió de processos: digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de la pime.
 • Factura electrònica: digitalitzar el flux d’emissió de factures entre la pime i els clients mitjançant un programari de facturació.
 • Comunicacions segures: proporcionar a les pimes seguretat a les connexions entre els dispositius dels seus empleats i l’empresa.
 • Ciberseguretat: proporcionar a les pimes seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats

Què és un Agent Digitalitzador

Fins ara hem parlat dels beneficiaris del bo digital, però així com hi ha uns autònoms o pimes que reben una solució digital, ha d’existir l’altra part. És a dir, els que ofereixen aquest servei digital, als quals se’ls ha anomenat “Agents Digitalitzadors” .

Els Agents Digitalitzadors seran les empreses que oferiran les seves solucions digitals, estaran habilitades per subscriure un acord de col·laboració amb els beneficiaris dels ajuts del Kit Digital o el programa Digital Toolkit i s’encarregaran d’acompanyar-los en el seu procés de transformació digital .

Com ser Agent Digitalitzador?

Les empreses que vulguin aparèixer al marketplace d’AceleraPymes s’hauran d’inscriure a la seu electrònica de red.es , introduir les seves dades i especificar quina és la seva solució digital ja que categoria o categories pertany.

Per ser Agent Digitalitzador, així com passava amb els beneficiaris de les ajudes, també cal complir una sèrie de requisits.

Les condicions que han de complir els Agents Digitalitzadors són les següents:

 • Ser empresa, segons la definició que figura a l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Per a les empreses , haver aconseguit una facturació acumulada d’almenys 100.000 € en els dos anys anteriors comptant des de la presentació de la sol·licitud d’adhesió al programa, o 50.000 € l’any anterior.
 • Per als autònoms sense treballadors a càrrec seu, la facturació acumulada haurà de ser d’almenys 70.000 € els dos anys anteriors comptant des de la presentació de la sol·licitud d’adhesió al programa, o 35.000 € l’any anterior.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi .
 • Comprometre’s a generar a Espanya la feina que calgui per a la prestació dels serveis.
 • Mantenir el domicili fiscal i el centre de prestació d’activitats objecte de la prestació a la Unió Europea .

🆕 Informació actualitzada a 30 de desembre de 2021 amb la publicació al BOE Disposició 21873 del BOE núm. 313 de 2021 sobre les bases de regulació del Kit Digital

El programa estableix requisits i obligacions addicionals per a les empreses macro (aquelles que facturin més de 100 milions d’euros o tinguin més de 1000 empleats). D’aquesta manera, es pretén evitar que les grans empreses capitalitzin les vendes d’aquestes solucions gigitalitzadores.

Com sol·licitar el Kit Digital

En aquesta secció entrarem en com funciona el procediment per sol·licitar aquesta subvenció i així poder entendre millor, amb precisió, quins passos cal fer per accedir a l’ajuda.

 1. El primer pas, és accedir a AcceleraPyme i registrar la teva empresa mitjançant un formulari en línia , el que et permetrà poder entrar a l’àrea privada de la plataforma.
 2. Realitzar el Test de Diagnòstic Digital , també conegut com a Test de nivell de maduresa digital i és obligatòria la seva realització si pretenem accedir al bo digital.

Consta de 13 preguntes i es fa en uns 10 minuts aproximadament.

Ens faran preguntes sobre la nostra connexió a internet, si fem servir les xarxes socials o si disposem d’un programari CRM , en serien alguns exemples.

El test avaluarà el nivell d’intensitat digital, de la mateixa manera que ho fa el Digital Intensity Index, fent servir la mateixa escala de mesurament.

En el detall dels resultats, es proporcionarà la informació sobre els valors de cadascun dels indicadors DESI i DII, així les empreses podran tenir una comparativa amb la mitjana de les pimes espanyoles.

 1. Els altres 2 tests són opcionals i són l’Autoavaluació de transformació digital, on es fan més preguntes i el programa et guia cap a les solucions digitals que més et convenen, i l’Autoavaluació de ciberseguretat, per conèixer el nivell de maduresa en ciberseguretat de la teva empresa.
 2. En aquest punt, rebràs el teu “bo digital” amb la quantia assignada (recordem que les quantitats abans esmentades són màxims) que podràs fer servir al catàleg per triar una o diverses solucions digitalitzadores.

Com utilitzar el teu bo digital

Ara que ja disposem del nostre compte d’usuari a AceleraPymes, hem realitzat el Test de Maduresa Digital i ja disposem del nostre “bo digital”, ja som “beneficiaris” i només ens queda triar una o diverses solucions al marketplace.

Els passos en aquest punt són els següents:

 1. El beneficiari i l’agent digitalitzador negocien, signen i formalitzen un acord de prestació de solucions de digitalització .
 2. Després de la formalització de l’acord, l’agent digitalitzador implanta els requisits que pertanyen a cada fase de la solució de digitalització, és a dir, que ofereix la solució tecnològica al beneficiari (el període d’implantació en alguns casos és d’un dia, en altres pot ser de diverses setmanes).
 3. L’agent digitalitzador emet una única factura després de la primera fase de prestació del servei, amb l’import total (dels 12 mesos de prestació del servei) i indicant-ne la quantia subvencionada.
 4. El beneficiari farà l’ abonament de les despeses no subvencionables (per exemple l’IVA, que després podrà deduir ) i cedirà el dret a cobrament de l’import subvencionable a favor de l’agent digitalitzador.
 5. L’agent digitalitzador prestarà la solució digitalitzadora sol·licitada pel beneficiari durant un termini de 12 mesos des del començament de la implantació.

Quin és l'import de la subvenció del Kit Digital?

Les quantitats que es destinaran a les ajudes per a la digitalització de pimes i autònoms mitjançant el Kit Digital varien en funció del segment d’empresa i de la tipologia de solució tecnològica a què ens referim.

Pel que fa a segment d’empresa, com ja sabeu, s’estableixen 3 grups:

 • Segment I: Petites empreses, de 10 a 49 empleats, amb un import màxim del bo digital per empresa de 12.000 €.
 • Segment II: Petites empreses o microempreses, amb un import màxim del bo digital per empresa de 6.000 €.
 • Segment III: Petites empreses o microempreses i autònoms (persones en situació d’autoocupació), amb un import màxim del bo digital de 2.000 €.

Però, i ara és quan la cosa es complica, quan cada segment d’empresa ho analitzem per tipologia de solució tecnològica, els imports de les subvencions oscil·len de manera significativa .

La millor manera d’entendre’l és observant la taula comparativa següent entre segments d’empresa i tipologia o categoria de solució tecnològica amb els imports màxims per a cadascun.

CategoriesAjuts
 Autònoms  Micro Pimes
  D’1 a 2 empl. De 3 a 9 empl. De 10 a 49 empl.
Lloc Web2.000€2.000€2.000€
Ecommerce2.000€2.000€2.000€
Gestió de xarxes socials2.000€2.500€2.500€
Gestió de clients2.000€2.000€4.000€
Business Int. i Analítica1.500€2.000€4.000€
Gestió de processos500€2.000€6.000€
Factura electrònica500€1.000€1.000€
Oficina Virtual250 € / usuari
Ciberseguretat250 €/disp.
Comunicacions segures125 € / usuari

Vols aconseguir els 12.000€ per a digitalitzar el teu negoci i no saps per on començar?